İmar ve Şehircilik

İMAR DURUMU BELGESİ

Dilekçe
Tapu Fotokopisi
Kadastro Müdürlüğü’nden alınacak Plan Örneği fotokopisi
Belediyemiz Gelir Tarifesince belirlenen oranda harç bedeli mal sahibinden tahsis edilecektir.
İmar Durum Belgesi 1 yıl süre ile geçerliliğini korumaktadır.
YAPI RUHSATI ALIMI

Dilekçe
Tapu kaydı (hisseli parsel ise noter tasdikli hissedar muvafakatleri ile)
İmar durumu belgesi (1 yıllık )
Ölçü krokisi fotokopisi ( kadastro müdürlüğünden alınacak)
Aplikasyon krokisi fotokopisi ( kadastro müdürlüğünden alınacak)
Harita plan örneği ( kadastro müdürlüğünden alınacak)
Yapı aplikasyon tutanağı
Noter onaylı harita hizmeti taahhütnamesi
Onaylanan yol – kot tutanağı
Belediyemiz Su Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından kanal kot tutanağı
2 takım zemin etüt raporu
4 takım mimari, statik, Makine tesisat ısı yalıtım, elektrik projeleri.
Gerekli evrakların çoğu mimari büro ya da teknik elemanlardan biri tarafından hazırlanır. Bu durumda, malsahibinin proje müellifine noter onaylı vekalet vermesi gereklidir.
Yapı müteahhit tarafından yapılacaksa ,
Yapı müteahhitliğinin üstlenildiğine dair noter onaylı sözleşme
Vergi levhası fotokopisi
Ticaret Odası kaydı ve Sicil Tasdik belgesi
Yapının müteahhitliği mal sahibi tarafından yapılacaksa ,
Yapı müteahhitliğinin üstlenildiğine dair noter onaylı sözleşme
Ticaret Odası kaydı ve Sicil Tasdiknamesi
Şantiye şefliği sözleşmesi
YAPI DENETİM EVRAKLARI

Yapı denetim firmasının yapı denetimini üstlendiğine dair taahhütname
Yapı denetimi ile mal sahibi arasındaki hizmet sözleşmesi
Bakanlıkça tasdikli bilgi formu
Yapı denetim firması izin belgesi sureti
İdarenin açmış olduğu yapı denetim hesabına yatırılacak yapı denetim hizmet bedelinin ilk taksit makbuzu.
Yapı ruhsatı 5 yıl süre ile geçerliliğini korumaktadır.

TEMEL ÜSTÜ RUHSATI

Yapı Aplikasyon Belgesi (Harita mühendisince hazırlanacak)
Yol Kot Tutanağı (Harita mühendisince hazırlanacak)
Dilekçe
Yapı Ruhsatının Aslı
YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLMESİ

Dilekçe
Tapu Kaydı Fotokopisi
Yapı Ruhsatı
Asansör İşletme Ruhsatı (Varsa Yürüyen Merdiven ve benzeri sistemler için İşletme Ruhsatı)
Yapı Denetimine tabi olmayan yapılarda TUS (Teknik Uygulama Sorumluluğu) Formu
Yapı Denetimine tabi olan yapılarda Teknik Rapor
Sivil Savunma Müdürlüğü’nden Sığınak Uygunluk Yazısı
Vergi Dairesi’nden İskan Ruhsatı İlişik Kesme Belgesi
Sigorta Müdürlüğü’nden İlişik Kesme Belgesi
Borcu yoktur belgesi (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğün’ den alınacak)
KAT İRTİFAKI LİSTE TASDİKİ

Dilekçe
Tapu Kaydı Fotokopisi
Yapı Ruhsatı
Noterden Onaylı Kat İrtifak Listesi
KAT MÜLKİYETİ İÇİN YAPI FOTOĞRAF TASDİKİ

Dilekçe
Tapu Kaydı Fotokopisi
Yapı Kullanma İzin Belgesi
13×18 ebatlarında 2 adet fotoğraf
SURET TASDİKİ

Dilekçe
Tapu Kaydı Fotokopisi
Proje Sureti
İMAR DEĞİŞİKLİĞİ TADİLAT TALEBİ

Dilekçe
Tapu fotokopisi
4 Adet değişiklik paftası
İmar tadilat açıklama raporu
İmar tadilatı harcı
İFRAZ VE TEVHİD İŞLEMLERİ

Dilekçe
tapu fotokopisi
4 Adet ifraz dosyası
İfraz tevhid harcı