Author sulusaray

Genel

İMAR DURUMU BELGESİ Dilekçe Tapu Fotokopisi Kadastro Müdürlüğü’nden alınacak Plan Örneği fotokopisi Belediyemiz Gelir Tarifesince belirlenen oranda harç bedeli mal sahibinden tahsis edilecektir. İmar Durum Belgesi 1 yıl süre ile geçerliliğini korumaktadır. YAPI RUHSATI ALIMI Dilekçe Tapu kaydı (hisseli parsel ise noter tasdikli hissedar muvafakatleri ile) İmar durumu belgesi (1 yıllık ) Ölçü krokisi fotokopisi ( kadastro müdürlüğünden alınacak) Aplikasyon krokisi fotokopisi ( kadastro müdürlüğünden alınacak) Harita plan örneği ( kadastro müdürlüğünden alınacak) Yapı aplikasyon tutanağı Noter onaylı harita hizmeti taahhütnamesi…

Genel

Pazar Yerinde Tezgah Açmak İçin İstenilen Belgeler : 1- Bir adet vesikalık fotoğraf 2- Vergi levhası 3- Esnaf odasından pazarcılık yaptığına dair belge 4- Nüfus cüzdanı ve ikametgah sureti Ayrıntılı bilgi için: Belediyemiz

Genel

CENAZE İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER 1 – Ölen kişiye ait nüfus cüzdanı. 2 – Nüfus cüzdanı yoksa nüfus kayıt örneği. 3 – Cenazenin bulunduğu yerin adresi(İl sınırları içerisinde olması gerekiyor). 4 – Hastalığı varsa hastalığı ile ilgili raporları. 5 – Türk vatandaşı değil ise ikametgah teskeresi veya pasaportu. İrtibat : Belediyemiz

Genel

İşyeri Açma Çalıştırma Ruhsat İşlemleri   İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi: 3572 Sayılı Yasayla ilgili İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatına ait 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işletmelere işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının alınması zorunluluğu getirilmiştir. Ancak bu kanun hükümleri aşağıdaki hususları kapsamamaktadır. 1) 1593 Sayılı Umumi Hıfzı Sıhhi Kanununun 268-275 maddeleri kapsamına giren 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler, 2) Nerede çalışırsa çalışsın, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışan işlerle, oksijen, LPG dolum vedepoları, akaryakıt istasyonları vb. yerler. İşyeri ve işletme açmak isteyen vatandaşlar; istenilen gerekli belgeler ve başvuru formu ile birlikte ruhsat müracaatında bulunduktan sonra işyeri, komisyonca yerinde tetkik edilerek, yönetmelikteki kriterlere uygunluğunun tespiti halinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı tanzim edilip ilgilisine verilmektedir. 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan yönetmeliğe göre, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı…

Genel

NİKAH İŞLEMLERİ Ülkemizde, evlilik işlemleri Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. I. En Erken Ne Zaman Evlenilebilir? Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. On sekiz yaşını doldurmamış, on yedi yaşını doldurmuş küçükler yasal temsilcinin izniyle evlenebilirler. Ancak, hakim olağanüstü durumlarda on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Eğermümkünse . karar öncesi anne ve/veya baba ya da vasiyi dinler. II. Kimler, Hangi Durumlarda Evlenemez? 1.      Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez (Ancak kısıtlılar yasal temsilcinin izniyle evlenebilir) 2.      Hısımlık bağı olanlar evlenemez. 3.      Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair mahkeme kararıalmayanlar evlenemez. 4.      Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. (Ancakdoğurduğunda bu süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerinyeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır)…