50220 Sulusaray/Nevşehir Merkez/Nevşehir

0384 252 5012  FAX : 0384 2525013

K.V.K.K. Aydınlatma Metni

Sulusaray Belediyesi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla sizleri;  kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz. Aydınlatma Politikamıza ulaşmak ve daha detaylı bilgi edinmek için lütfen www.sulusaray.bel.tr adresimizi ziyaret ediniz.

Veri Sorumlusu

Kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz 6698 sayılı kanun uyarınca ‘kişisel veri’ olarak veri sorumlusu sıfatıyla Derinkuyu Belediyesi tarafından işlenecektir. “Kişisel verilerin işlenmesi” bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Sizlere sunduğumuz hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliği ile özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması bizler için her zaman ön planda olduğunuz belirtmek isteriz.Bununla birlikte Belediyemiz Aydınlatma Metnini resmi mevzuatta yapılacak değişiklikler bünyesinde güncelleme hakkını her zaman saklı tutar.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz,6698 sayılı kanun uyarınca kişisel verilerin işlenme şartlarına uygun olarak ;

a) Bağlı bulunduğumuz kanun ve ilgili mevzuatlar kapsamında sunacağımız belediyecilik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi,

b) Hizmetlerimizle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve vatandaşlarımızın şikayet, istek ve önerilerini değerlendirerek iş süreçlerini geliştirmek ve memnuniyeti arttırmak,

c) Yurttaşlarımızın memnuniyetini ölçmek için elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anket düzenlemek,

d) Sözleşmeler ile ilgili yükümlülükler ile yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

e) Belediyecilik hizmetleri kapsamında kamu hizmetlerini yerine getirmek ve sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesini sağlamak,

f) Kurumsal web sitemiz ve mobil uygulamalar üzerindeki e-belediye faaliyetlerinin sorunsuz yürütülmesini sağlamak,

g) Yurttaşların ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli hallerde sosyal yardım sağlamak,

h) Kağıt üzerinde ya da elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak tüm bilgi ve belgeleri düzenlemek,

i) Kamu güvenliğine ilişkin durumlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerini bilgilendirmek,

j) İş başvurularınız ile Staj başvurularınızı değerlendirebilmek,

k) Kamu güvenliği ile iş güvenliğini sağlayabilmek,

l) İş birliği, tedarik ve taşeronluk iş ve işlemleri sırasında kullanmak

amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel verilerin aktarılması

Belediyemiz tarafından yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak  işlenen Kişisel verileriniz üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmamaktadır. Bununla birlikte Kişisel verileriniz, 6698 sayılı kanunun ilgili 8. Ve 9. Maddelerine uygun olarak bağlı bulunduğumuz kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara ve belediyecilik faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara yasal sınırlar çerçevesinde; kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir sözleşmenin kurulması, meşru menfaatimizin korunması amaçlarıyla aktarılmaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve belediyemizin tabi olduğu diğer tüm ilgili mevzuatlar uyarınca belediye hizmet birimlerimiz, web sitemiz ve e-belediyecilik faaliyetleri aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda onay ve/veya imzanızla tanzim edilen tüm belgelerle, kısmen veya tamamen otomatik yollarla ya da veri kayıt sistemimizin bir parçası olarak otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 5. Maddesi’nde detaylı olarak belirtilen; kanunlarda açıkça öngörülme, fiili imkansızlık, bir sözleşmenin kurulması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması ile bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ndan Doğan Doğan Haklarınız

Kanunun 11.maddesi uyarınca Kişisel Verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3.kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde düzeltilmesini isteme,

f) KVK Kanunu’na ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) Web sitesi çerezleri gibi otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonuç ortaya çıktığı takdirde itiraz etme,

h) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğradığınız takdirde  oluşan zararın giderilmesini talep etme

Haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli belgeler ile 6698 sayılı kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11.maddesinde sayılan haklarınızı kullanmayı talep ettiğinize yönelik beyanınızı içeren talebinizi, www.sulusaray.bel.tr  Adresindeki formu doldurarak formun imzalı bir nüshasını 50220 Sulusaray/Nevşehir Merkez/Nevşehir adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya sulusaray belediyesi kep adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Dilerseniz ilgili formu Belediyemizin hizmet binasından da temin edebilirsiniz. Talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Bununla birlikte başvurunuz herhangi bir maliyet gerektirdiği takdirde Kurulca belirlenen tarifedeki ücreti ödemeniz gerekebileceğini belirtmek isteriz.

 

 

T.C.

SULUSARAY BELEDİYESİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BAŞVURU FORMU

 

A. GENEL AÇIKLAMALAR

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“ KVKK”) 11.maddesi kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla Sulusaray Belediyesi’ne başvuru ile aşağıda yer alan hususlarda talepte bulunma hakkına sahipsiniz:

 

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme,

f) KVK Kanunu’na ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3.kişilere bildirilmesini isteme,

g) Web sitesi çerezleri gibi otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığı takdirde itiraz etme,

h) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğradığınız takdirde oluşan zararın giderilmesini talep etme.

Başvurularınızı aşağıdaki tabloda belirtilen başvuru yöntemlerinden herhangi biriyle, başvuru yönteminin yan tarafında belirtilen başvuru adresine, “kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” açıklamasıyla iletebilirsiniz. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13.maddesinin 2.fıkrası uyarınca talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Bununla birlikte başvurunuz herhangi bir maliyet gerektirdiği takdirde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti ödemeniz gerekebileceğini hatırlatmak isteriz.

Başvurunun Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde

Belirtilecek Bilgi

Elden Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması gerekmektedir.) Sulusaray Belediye Başkanlığı

Sulusaray kasabası Sultan Aladdin mah.Belediye cad No:1

Merkez/Nevşehir Zarfın Üzerine

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Noter Vasıtasıyla Tebligat Sulusaray Belediye Başkanlığı

Sulusaray kasabası Sultan Aladdin mah.Belediye cad No:1

Merkez/Nevşehir Tebligat Zarfına

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

“güvenli elektronik imza” ile imzalanarak KEP yolu ile gönderim sulusaraybelediyebeaskanligi@hs01.kep.tr E-Postanın konu bölümüne

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

B. BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kişisel verilerinize ilişkin taleplerinize yönelik başvurularınızı en kısa sürede cevaplandırabilmek, talebinizin niteliğine göre Kurumumuz içerisinde gereken araştırmayı yapabilmek ve gerektiğinde başvuru sahibi ile iletişim kurabilmek amacıyla sizlerden bilgi talep etmekteyiz. Veri Sorumlusuna Başvuru Formu ile sizlerden talep ettiğimiz kişisel verileriniz başvuru sürecinin yönetilmesiyle sınırlı ve bağlantılı olarak işlenmektedir.

 

Ad Soyad :

TC Kimlik Numarası:

Telefon Numarası:

Adres:

 

Lütfen Sulusaray Belediyemiz ile olan ilişkinizi belirtiniz:

o Vatandaş

 

o Çalışan

 

o Eski Çalışan

 o Çalışan Adayı

             Başvuru Tarihi :

 

o Diğer : …………………………………

 

 

C. LÜTFEN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDAKİ TALEBİNİZİ DETAYLI OLARAK BELİRTİNİZ:

 

 

D. LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA NE ŞEKİLDE BİLDİRİLMESİNİ İSTEDİĞİNİZİ BELİRTİNİZ :

 

o Adresime Gönderilmesini İstiyorum

 

o Elden Teslim Almak İstiyorum

 

(Vekaleten teslim alınmasının istenmesi durumunda noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

E. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13.maddesi uyarınca gerçekleştirmiş olduğum başvurunun Sulusaray Belediyesi tarafından değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini istemekteyim.

 

Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

Başvuruda bulunan kişinin;

Adı, Soyadı :

İmzası  :

Başvuru Tarihi :

 

 

 

*** Bize iletmiş olduğunuz talebinizde özel nitelikli kişisel verilerinizin(ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inanç, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, kılık ve kıyafet, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkumiyeti, güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik veriler)yer almadığından emin olmanızı rica ederiz.